Standardy kvality SPOD

Standardy kvality jsou souborem pravidel, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánů sociálně-právní ochrany.

Do činnosti orgánů SPOD byly zavedeny novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD"), ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a Vyhláškou č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky).

Standardy kvality se týkají všech orgánů, které poskytují sociálně-právní ochranu a jsou vyjmenovány v zákoně o SPOD (§ 4, odst. 1). Patří sem krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí a Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.  Městský úřad Varnsdorf patří mezi obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Kontrolu kvality výkonu sociálně-právní ochrany na obecních úřadech, stanovenou standardy kvality SPOD, provádí příslušný nadřízený krajský úřad. Pro Městský úřad Varnsdorf je jím Krajský úřad Ústeckého kraje.