Výběrové řízení na vedoucí Centra sociálních služeb Varnsdorf

23.03.2017
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Centra sociálních služeb Varnsdorf.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 20.03.2017 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Vedoucí Centra sociálních služeb Varnsdorf

Místo výkonu práce:

 • Varnsdorf.

Platové podmínky:

 • 10. platová třída (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Předpokládaný termín nástupu:

 • 01.05.2017 nebo dle dohody.

Pracovní poměr:

 • na dobu neurčitou
 • plný pracovní úvazek.

Požadavky:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, ovládající český jazyk,
 • bezúhonnost,
 • znalost práce na PC (MS Office),
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském anebo doktorském studijním programu.

Výhodou:

 • splnění § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, odpovídající předpokladům na výkon povolání sociálního pracovníka.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče / uchazečky,
 • datum a místo narození uchazeče / uchazečky,
 • státní příslušnost uchazeče / uchazečky,
 • místo trvalého pobytu uchazeče / uchazečky,
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
 • datum a podpis uchazeče / uchazečky.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • motivační dopis (v rozsahu alespoň 1 strany formátu A4) opatřený datem a podpisem zájemce / zájemkyně,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Lhůta pro podání přihlášky:

 • písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 04.04.2017 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Obálku adresujte:

Městský úřad Varnsdorf

k rukám tajemníka Ing. Radka Kříže
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf

nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf. Obálku je nutno výrazně označit slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení vedoucí CSS“Při nesplnění požadovaného vzdělání bude přihláška bez dalšího vyřazena! Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Radek Kříž v. r.
tajemník Městského úřadu Varnsdorf